Rijnrace

Wedstrijdinformatie

Informatie Rijnrace, zaterdag 1 juni 2021

Organisatie en adressen:

WSV Vada Jachthaven 1, 6702 DV Wageningen Tel: 0317-410721.

WSV Giesbeek Havenweg 4,6987 EP Giesbeek, tel:0313-631434.

WSV Peter Hensen, Polderweg 1,6862 VX Oosterbeek, tel: 026-3333777.

Parkeren
De parkeergelegenheid op het terrein van Vada is beperkt. Wij willen een ieder uit de omgeving van Wageningen vragen zoveel mogelijk op de fiets te komen, zodat mensen die van verder komen kans hebben op een parkeerplek. Langs de toegangweg naar de vereniging geldt een parkeerverbod waarop door de gemeente vlijtig gehandhaafd wordt. Er is alternatieve parkeergelegenheid op het bedrijvenpark in de Nude, voor ons beschikbaar gesteld door “Pick’n’ Pack, Nudepark 144
Een plaatje bij een praatje
Barbecue

Vanaf 18.00 uur tot 20.30 uur zal er een barbecue worden gehouden op het terras van het clubhuis Ten Anker van WSV Vada. De kosten zijn 15.00 euro per portie (inclusief diverse sauzen, salade en stokbrood). U kunt het gewenste aantal porties opgeven gelijk met de aanmelding voor de wedstrijd. Opgave barbecue is mogelijk tot uiterlijk dinsdagavond 2 juni 2020, 18:00 uur.

De BBQ kosten moeten overgemaakt te worden op IBAN Nummer  NL51 RABO 039 709 4051 tnv WSV Vada zeilen onder de vermelding van  "RIJNRACE 2020" onder vermelding van bootnaam en -type. U dient te betalen voor woensdag 2 juni 2020.  

BBQ vragen kunt u sturen aan: bbq@rijnrace.nl

Schippersbal
Deze wordt vanaf 21.00 uur gehouden in het clubhuis van Vada.
DE RIJNRACE
Inschrijving
Inschrijving staat open voor open zeiljachten, scherpe kajuitjachten, rond- en platbodem jachten waarvoor een SW of  TCF is vastgesteld.  Voor rond- en platbodems geldt: Indien u geen of geen geldige meetbrief (meer) heeft dan wel indien uw schip niet (meer) voldoet aan de normen in de meetbrief blijft u overigens gewoon bij wedstrijden welkom. De gezeilde tijd van het jacht zal dan echter worden berekend op basis van de hoogste TCF van de deelnemers in de te varen klasse.  
Sluiting inschrijving

De inschrijving sluit op DINSDAG 2 juni 18:00 uur. De inschrijving is alleen mogelijk via het inschrijfformulier op de website Rijnrace.nl

Inschrijfgeld
Het inschrijfgeld bedraagt 10.00 EUR per boot. Het inschrijfgeld (en evt de BBQ) dient overgemaakt te worden op IBAN Nummer  NL51 RABO 039 709 4051 tnv WSV Vada zeilen onder de vermelding van  "RIJNRACE 2020" en bootnaam en -type. U dient te betalen voor woensdag 2 juni 2020.
Zeilnummer

Op het inschrijfformulier wordt uw zeilnummer gevraagd. Wanneer je niet beschikt over een zeilnummer vragen wij je een duidelijke foto van je boot te mailen naar: wedstrijdleider@rijnrace.nl onder vermeling van naam van de stuurman, bootnaam en -type.

Wedstrijdklassen
Voor het vormen van een wedstrijdklasse is de inschrijving van minimaal 3 boten noodzakelijk. Bij minder dan 3 jachten van gelijke klasse worden deze jachten met andere in een gemengde klasse geplaatst. Indien het wedstrijd comité dit noodzakelijk acht, kan een eenheidsklasse worden opgenomen in een gemengde klasse. Voor de berekening van het wedstrijd resultaat in de gemengde klasse worden de vaartijden gecorrigeerd mbv. de  SW of  TCF. De wedstrijdcommissie bepaald per klasse de te gebruiken berekenmethode. Gebruik spinnaker: Het varen met spinnaker is toegestaan indien dit in de ERKENDE eenheidsklasse voorschriften vermeld staat of indien dit ruim voor de start aan de wedstrijdleiding op het startschip wordt medegedeeld. In het laatste geval wordt de SW met 2,5 punten gecorrigeerd, dit ongeacht het wel of niet gebruiken van de spinnaker.  
Startgroep
Een startgroep kan uit meerdere klassen bestaan. De startgroepen wordt vermeld op de startlijst. De startgroepen worden middels een letter op een geelbord op het startschip aangegeven.  
Aanvang wedstrijd
De start van de rond- en platbodems is in principe om 13.30 uur en de klasse Lelievletten om 13.35 uur. Alle overige wedstrijdklassen starten in principe vanaf 14.00 uur. Zie voor de starttijden van de overige startgroepen de deelnemerslijsten.
Wedstrijdwater
Het wedstrijdwater is het grintgat bij Heteren, de Nederrijn tussen de brug bij Heteren en het Opheusdense veer, inclusief de kribvakken en het havenkanaal bij WSV Vada.  
Trailerhelling

Deelnemers met trailerbare boten kunnen gebruik maken van de hellingen welke gelegen zijn op de volgende plaatsen:

  1. In Heteren naast het grindgat in de Rijn .
  2. In Renkum naast Smurfit Kappa Parenco B.V.
  3. In Wageningen bij WSV Vada.

Zie hellingbanen.pdf Ook bij de WSV Peter Hensen in Oosterbeek is een hellingbaan beschikbaar. Hou er dan wel rekening mee dat u door de stuw van Driel moet en onder de Rijnbrug van Heteren.  

Sleep

Vanuit Wageningen is er vanaf 10.30 uur -eenmalig- de mogelijkheid om gesleept te worden naar het startgebied. 

Een plaatje bij een praatje
Ligplaatsen

Jachten van deelnemers krijgen voor de overnachting een gratis ligplaats toegewezen door de havenmeester van Vada (telefoon: 0317-414557). Er bestaat de mogelijkheid voor het opzetten van een tentje voor het overnachten indien dat niet op de boot zelf mogelijk is.

Informatie/deelnemerslijsten/wedstrijdbepalingen:
De deelnemerslijsten met daarop vermeld de klassenindelingen en starttijden per klasse worden zo spoedig mogelijk na sluiting van de inschrijving op internet op de website www.rijnrace.nl gepubliceerd. Deelnemerslijsten, informatie en of eventuele aanvullende wedstrijdbepalingen worden op de wedstrijddag ook medegedeeld op WSV Vada en vanaf 12.00 uur op het startschip (herkenbaar aan een grote Vada vlag).
Vaarreglementen
Voor de vaart op de Rijn zijn de regels van het Rijnvaart Politie Reglement van toepassing. Het niet houden aan dit reglement heeft diskwalificatie tot gevolg. De deelnemende jachten dienen zich ten opzichte van de overige vaart te houden aan de daarin vermelde regels voor kleine schepen.
Bepalingen voor de zeilwedstrijd
De wedstrijd is onderworpen aan de regels, zoals gedefinieerd in de regels voor wedstrijdzeilen (2017-2020), met in achtneming van het Rijnvaart Politie Reglement (RPR). Voor deelnemers aan de zeilwedstrijd onderling gelden de volgende voorrangsregels uit het RPR niet:
  • Stuurboordwal regels gelden niet;
  • Neven- en hoofdvaarwater regels gelden niet;
De definitie in de regels voor wedstrijdzeilen 2017-2020 zijn hierin leidend (denk dat je op een meer met oevers zeilt) Vanzelfsprekend moeten zeilers de voorrangsregels van het Rijnvaart Politie Reglement naar alle ander vaartuigen op de rivier wel respecteren.
Een plaatje bij een praatjeLinks: Hoewel Ben eigen stuurboordswal vaart in het hoofdvaarwater heeft Saskia zeilend over “bakboord" vanuit het nevenvaarwater (kribvak) voorrang. Rechts: Hoewel Ben ruime wind zeilend over “bakboord" stuurboordswal vaart heeft Saskia ho(o)g(er) aan de wind zeilend voorrang
Zwemvest
De wedstrijd commissie adviseert altijd een zwemvest te dragen. Na het hijsen van de Y-vlag ( rood / geel gestreept) is het dragen van zwemvesten voor alle deelnemers verplicht.
Een plaatje bij een praatje
Veiligheid
Voor het varen op de Rijn is het voor niet gemotoriseerde zeilboten verplicht om minimaal een sleeplijn, peddels en een anker aan boord te hebben. Aanwijzingen van de begeleidende schepen MOETEN worden uitgevoerd. Deelname aan de Rijnrace gebeurd op eigen verantwoording, de wedstrijdleiding en - organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld. De schipper of degene die de leiding aan boord heeft blijft verantwoordelijk voor al zijn handelingen en draagt tevens de verantwoording voor de bemanning. De eigenaar van het schip dient te zorgen voor de benodigde verzekering. Deelnemers die de wedstrijd verlaten voor het einde van de wedstrijd MOETEN het wedstrijd comité hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en zich direct na terugkeer bij het wedstrijdcomité melden.
Uitslagen
De uitslagen worden op de wedstrijddag om 20.30 uur bekend gemaakt.  
Prijzen

Het aantal prijzen per klasse bedraagt bij 3 inschrijving 1 prijs, 4 t/m 6 inschrijvingen 2 prijzen, 7 of meer inschrijvingen 3 prijzen.

Jeugd Prijs Voor de snelste deelnemer onder 18 jaar.

Van Ingen Wisselprijs: Voor het jacht met de snelste via de handicap gecorrigeerde zeiltijd is de Van Ingen Wisselprijs beschikbaar.

Rijnrace Team Wisselprijs: Per vereniging worden de snelse 4 gecorrigeerde tijden opgeteld. Deze tijden kunnen in verschillende klassen en in verschillende startgroepen gevaren zijn. De vereniging met de laagst totaal tijd is winnaar. Hiervoor is een wisselprijs beschikbaar bestaande uit een originele helmstok van een Olympiajol.

Protesten
Eventuele protesten moeten binnen 1 uur na de finish van de protesterende deelnemers schriftelijk in de bestuurskamer van Vada worden ingediend. Protestformulieren zijn daar verkrijgbaar .
WEDSTRIJDBAAN

Afhankelijk van windsterkte, windrichting en stroomsterkte wordt voor elke startgroep bepaald of er een lange baan er een korte baan gevaren wordt. Vervolgens bepaald de windrichting of merktekens over bakboord (BB) of stuurboord (SB) worden gerond, dit om te voorkomen dat koersen van boten bij de boeironding elkaar onnodig kruisen.  

Baan 1: Merkteken A (SB)- Merkteken B(BB)- Merkteken C (BB)- Finish
Baan 2: Merkteken A (BB)- Merkteken B(BB)- Merkteken C (BB)- Finish
Baan 3: Merkteken A (SB)- Merkteken B(SB)- Merkteken C (SB)- Finish
Baan 4: Merkteken A (BB)- Merkteken B(SB)- Merkteken C (SB)- Finish
Baan 5: Merkteken A (SB)- Finish
Baan 6: Merkteken A (BB)- Finish
 
(SB) Stuurboordronding
(BB) Bakboordronding

Op het startschip wordt -na het geven van het waarschuwingssignaal- met gele borden welke baan er door elke gevaren startgroepen wordt:
De startgroep (zoals vermeld op de startlijst) A,B,C,D,E,F, etc 

De baan behorende bij deze startgroep: 1,2,3,4,5 of 6

 

Zie ook: wedstrijdbanen.pdf

Start/ Merkteken A
De start vindt plaats in het grindgat van Heteren. De startlijn gevormd door een gele vlag op het startschip en een oranje skippybal. Nabij het startschip kan een gele boei worden neergelegd als “afstandhouder”. Deze gele boei vormt niet de startlijn! Er mag niet tussen deze boei en het startschip worden doorgevaren! (deze boei dient als bescherming van het startschip) Na de start wordt merkteken A., afhankelijk welke baan gevaren wordt, over stuurboord dan wel bakboord gerond. Zie wedstrijdbanen.pdf Ook merkteken A. is een oranje skippybal.
Een plaatje bij een praatjeSituatie grindgat (positie startlijn en merkteken A indicatief)

Baggermolen

In voorgenoemde situatie wordt gestreefd om veilig en beheerst “aan de wind” te kunnen starten. Het grindgat wordt voor de winning van zand en grind gebruikt. Hiervoor is een baggermolen in het midden van de plas geankerd. Mogelijk is een deel van het grintgat belemmerd door de ankerkabels van de baggermolen. In dat geval kan de wedstrijdleiding verkiezen om merkteken A niet neer te leggen en de startlijn nabij de uitgang van het grintgat te leggen. In dat geval kan het zijn dat er “voor de wind” gestart moet worden.  

Een plaatje bij een praatjeSituatie grintgat, baggermolen en voor de windse start
Ingang grintgat
De ingang van het grindgat is voor de baggeractiviteiten royaal uitgediept en de bosschages zijn van de oevers verwijderd. Omdat het voor enkele startgroepen (Platbodems, Lelyvletten en (grotere) kajuitboten) het misschien nog moeilijk is om met tegenwind het Grintgat uit te kruisen kan er beperkt gebruik gemaakt worden van de motor of roeiriemen. (Iemand die motor of roeiriemen gebruikt zal op de Rijn moeten wachten tot de laatste deelnemer uit de startgroep de ingang gepasseerd is en de Rijn bereikt heeft.)
Merkteken B
Merkteken B. is een oranje skippybal, benedenstrooms van jachthaven Vada, die tussen kilometerraai 904 en 906 nabij de zuidoever van de Rijn in de rivier ligt (rand van een kribvak). Deze boei moet afhankelijk van het baannummer (1 t/m 6) over stuurboord dan wel bakboord gerond worden. Het juiste kribvak waar de boei wordt gelegd, kan pas op de wedstrijddag bepaald worden. Bij bepaalde windrichting en -sterkte ontstaat er achter een bomengroep, nabij kilometerraai 905, een vervelende windstilte waardoor er niet tegen de stroom op gezeild kan worden. Het merkteken zal dan voor de bomengroep neergelegd worden. Of het merkteken over stuurboord dan wel bakboord gerond moet worden hangt af van de windrichting (zie wedstrijdbanen). Dit om te voorkomen dat koersen van boten bij de boeironding elkaar onnodig kruisen
Een plaatje bij een praatjeMogelijke positie van merkteken B
Merkteken C
Merkteken C. is een oranje skippybal, bovenstrooms van jachthaven Vada,  die tussen kilometerraai 901 en 903 nabij de zuidoever van de Rijn in de rivier ligt (rand van een kribvak). Deze boei moet afhankelijk van het baannummer (1 t/m 6) over stuurboord dan wel bakboord gerond worden. Het juiste kribvak waar de boei wordt gelegd, kan pas op de wedstrijddag bepaald worden. Bij bepaalde windrichting en -sterkte ontstaat er achter een bomengroep, nabij kilometerraai 902, een vervelende windstilte waardoor er niet tegen de stroom op gezeild kan worden. Het merkteken zal dan voor de bomengroep neergelegd worden. Of het merkteken over stuurboord dan wel bakboord gerond moet worden hangt af van de windrichting (zie wedstrijdbanen). Dit om te voorkomen dat koersen van boten bij de boeironding elkaar onnodig kruisen.  
Een plaatje bij een praatjeMogelijke positie van merkteken C
Finish
Er wordt gefinisht voor het clubhuis van Vada. De Finishlijn wordt gevormd door een denkbeeldige lijn tussen twee sjablonen in de oevers aan weerszijden van het havenkanaal
Een plaatje bij een praatjeFinish gebied
Boeironding
Tijdens een bakboordronding van een boei houdt men het merkteken links van de boot. Tijdens een stuurboordronding van een boei houdt men het merkteken rechts van de boot.
Een plaatje bij een praatjeTijdens een bakboordronding van een boei houdt men het merkteken links van de boot
Afkorten
Wanneer op de strekdam voor de ingang van de haven van WSV Vada de vlag S (wit met blauwe vlak) wordt getoond, dient men de kortste route naar de finishlijn te varen en direct te finishen (merkteken B & C hoeven niet te worden gerond). Als de S-vlag bij één van de merktekens door een comité schip getoond wordt dient men het merkteken te ronden en vervolgens langs de kortste route naar de finishlijn te varen en te finishen. Voorbeeld. Bij merkteken B, boei benedenstrooms van de jachthaven Vada “richting Opheusden” wordt de S- vlag getoond. Er mag na het ronden van merkteken B direct terug naar de haven gevaren worden, merkteken C, boei bovenstrooms van de jachthaven Vada hoeft niet eerst meer gerond te worden.
Een plaatje bij een praatje
Aflasting
De wedstrijd wordt afgelast bij extreme weercondities, met name de windkracht is hierbij van belang maar ook de windrichting, windvlagen en de stroomsterkte in de rivier. In de regel kan de wedstrijd goed gevaren tussen 3 en 21 knopen windsterkte (windkracht 2 tot 5) Afhankelijk van de werkelijke condities kan de wedstrijdleiding aflassen, dit wordt getoond op het startschip. Boven 25 knopen windsterkte wordt er niet gestart. De wedstrijd wordt dan afgelast of tot nader bericht uitgesteld (zie onderscheidingswimpel “uitstel”).
STARTPROCEDURE
Waarschuwingssein
Als waarschuwingssein wordt 5 minuten voor de start een witte vlag gehesen, wordt gelijk met 1 geluidssein.
Voorbereidinqssein:
Het voorbereidingssein wordt 4 minuten voor de start gegeven door het hijsen van de P-vlag ( blauw met wit vierkant erin) met 1 geluidssein.
Een plaatje bij een praatje
1 minuut signaal
Eèn minuut voor de start wordt de P - vlag gestreken gelijk met 1 geluidssein.
Start

De start is het weg halen van de witte vlag gelijk met 1 geluidssein. Het waarschuwingssein voor de volgende startgroep valt gelijk met de start van de startgroep voor u. Dus ziet u de witte vlag naar beneden gaan en direct weer gehesen worden.

Individuele teruqroep
Een individuele terugroep zal worden gegeven aan diegene die te vroeg over de start lijn vaart, de X vlag (wit met blauw kruis erin) wordt gezet met een reeks geluidsseinen. De X-vlag blijft maximaal 1 minuut hangen, of wordt weggehaald als alle te vroeg gestarte beton weer achter de startlijn teruggekeerd zijn.
Een plaatje bij een praatje
Algemene terugroep
Een algemene terugroep wordt gegeven als het wedstrijd comité niet in staat is om de boten te identificeren die zich aan de verkeerde kant van de start lijn bevinden. De eerste vervangwimpel ( gele driehoek met blauwe rand) zal worden gehesen vergezeld door 2 geluidsseinen. Alle deelnemers van de betreffende startgroep moeten terugkeren achter de startlijn, er wordt direct opnieuw gestart. Het eerst volgend signaal is dus al weer het voorbereidingssein (4 minuten). Wanneer een startgroep onnieuw moet starten, verschuift dus de start van de navolgende startgroepen met 5 minuten!
Een plaatje bij een praatje
Uitstellen
Uitstellen van de start wordt kenbaar gemaakt vanaf het startschip door de onderscheidingswimpel ( rood wit) te hijsen . De start procedure zal helemaal opnieuw opgestart worden zodra de onderscheidingswimpel weg genomen wordt.
Een plaatje bij een praatje